Mówi się, że świat jest mały. Szczególnie dzisiaj, gdy bez większych problemów w przeciągu kilku dni możemy dostać się do dowolnego miejsca na ziemi. Z tego powodu coraz rzadziej czujemy się prawdziwie “u siebie”. Bez przerwy szukamy akceptacji i ludzi, którzy mogą dzielić z nami zarówno szczęście, jak i ból.

 

Takie przemyślenia można znaleźć w twórczości Edwarda Stachury- poecie, z którym będzie można “powłóczyć się” podczas XVII Ogólnopolskiego Konkursu na Esej “Na drodze do siebie. Podróże z bohaterami Stachury” Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich oraz studentów szkół wyższych. 

Edward Stachura został zapamiętany jako poeta, prozaik, pieśniarz oraz tłumacz. Urodzony we Francji w 1937 już od dziecka przejawiał talenty, początkowo jednak tylko plastyczne. Pierw­sze pró­by pi­sa­nia pod­jął w dopiero w li­ceum. Jednym z jego najbardziej znanych dzieł jest Siekierezada, która doczekała się swojej ekranizacji w reżyserii Witolda Leszczyńskiego. Zna­ny był głów­nie z li­ry­ków – czy to luź­nych za­pi­sków do­ty­czą­cych ota­cza­ją­ce­go świa­ta zwa­nych syl­wa­mi, czy eg­zy­sten­cjal­nych tek­stów. Zmarł w 1979r.

Krytycy, wbrew samemu Stachurze, łączyli jego twórczość z życiem artysty. Pomiędzy wykreowanym bohaterem, a pisarzem stawiano znak równości. Czytając jego prace, możemy zobaczyć dramatyczny konflikt między naturalną potrzebą afirmacji życia, natury, człowieka i elementarnych wartości etycznych, a poczuciem obcości, lęku egzystencjalnego i odrazy do współczesnej ograniczającej wolności jednostki cywilizacji przez unifikację standardowych wzorców.

Stachura nazywany jest twórcą „poezji czynnej”: nie tylko często recytował i śpiewał swoje teksty, ale i tworzył je niejako „w drodze”, aktualizował i uzupełniał. Dziś jego utwory są wykonywane m.in. przez grupę Stare Dobre Małżeństwo czy Jacka Różańskiego.

Twórczość Stachury, poetycka i prozatorska oraz jego piosenki, wyprzedzały wiele innych publikacji i obiegowych idei młodzieżowej kontrkultury. W poetycki sposób ujmują idee powszechnego braterstwa ludzi.

Niezwykle warto zapoznać się z dorobkiem tego utalentowanego poety. Uczestnicy będą mieć na to sporo czasu, gdyż termin nadsyłania prac upływa 24 listopada 2020. 

Regulamin konkursu znajdziecie tutaj.

 

Anna Kosowska, Victoria Bugajska

fot.: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu